بیوشیمی لنینجر

این فایل، کتاب تالیف نلسون و کاکس و ترجمه ی رضا محمدی می باشد که علاوه بر ترجمه فارسی کتاب، شامل کتاب اصلی به زبان لاتین نیز می باشد(تعداد صفحات 619).فهرست مطالب نیز عبارتند از: فصل اول: ساختمان و کاتالیز فصل دوم:آب فصل سوم:اسیدهای آمینه،پپتیدها و پروتئین ها فصل چهارم:ساختمان سه بعدی پروتئین ها فصل پنجم:عملکرد پروتئین ها فصل ششم:آنزیم ها فصل هفتم:کربوهیدرات و گلیکو بیولوژی فصل هشتم:نوکلوتیدها و اسیدهای نوکلئیک فصل...